Bekijk uw offerte-aanvraag

Nieuw product toegevoegd aan offerte-aanvraag

Model

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Open Landing Menu
Voorwaarden voor het gebruik van de website INLEIDING

Welkom op www.red-d-arc.nl (de "website"). Deze website wordt door Red-D-Arc B.V. namens Red-D-Arc B.V. en haar dochterondernemingen en gelieerde partijen (hierna "Red-D-Arc", "wij" en "ons") genoemd. Lees deze Voorwaarden voor het gebruik van de website ("voorwaarden") zorgvuldig door. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en aanvaardt u daarmee hieraan gebonden te zijn.

PRIVACY

Uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig ons Privacybeleid voor de website beleid, dat is opgenomen in deze voorwaarden en deel daarvan uitmaakt.

EIGENAARSCHAP EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Geen van de materialen op deze website of op enige website die eigendom is van, wordt beheerd door of is gemachtigd door Red-D-Arc mag noch geheel noch gedeeltelijk op enige andere wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verstuurd of verspreid dan op grond van dit beleid is toegestaan.

De website, het ontwerp en de inhoud van www.red-d-arc.nl, waaronder tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen op knoppen, illustraties, audioclips, digitale downloads, datacompilaties, indelingen en software, zijn eigendom van Red-D-Arc en/of haar leveranciers en zijn beschermd op grond van auteursrechtwetgeving.

Uw toegang tot deze website vormt geen recht of machtiging om intellectuele eigendommen te kopiëren of gebruiken van Red-D-Arc of van enige andere partij van wie producten, symbolen, logo's, handelsmerken en/of servicemerken worden vermeld. Het is strikt verboden om deze materialen zonder toestemming van de eigenaar te gebruiken of te reproduceren. Onverminderd de voorgaande bepaling kunt u één kopie van de informatie op onze website maken voor meer informatie over onze producten en diensten en om ze te beoordelen of te onderzoeken, mits alle auteursrechten, handelsmerken en/of andere kennisgevingen met betrekking tot het eigenaarschap worden gehandhaafd. U mag geen inhoud van de website afdrukken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, verspreiden, verzenden, uploaden, downloaden, opslaan, weergeven, aanpassen, wijzigen, versturen of verkopen.

ACCEPTABEL GEBRUIK

U mag deze website en de informatie die daarop vermeld is gebruiken voor legitieme en wettige doeleinden. U mag echter niet:

  1. Zonder onze toestemming gebruikmaken van framing, "deeplinks" of "mirroring" om naar onze website te verwijzen;
  2. Wettig gebruik van de website door anderen schenden;
  3. Proberen om door het gebruik van deze website toegang te krijgen tot onze computersystemen, servers of databases of de inhoud ervan;
  4. Schadelijke codes aanbrengen, of onze website en computersystemen, hardware en software anderszins verstoren;
  5. Schendende, bedreigende, lasterlijke, beledigende of anderszins onwettige inhoud of inhoud die aanleiding kan geven tot wettelijke aansprakelijkheid of tot crimineel gedrag toevoegen, publiceren of verspreiden;
  6. Deze website gebruiken om wetten, voorschriften of regelgeving te schenden.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website op enig moment en zonder enige aansprakelijkheid, zonder uitsluiting van enige andere rechten of rechtsmiddelen waarover we kunnen beschikken, te beperken of te ontzeggen.

VERZENDEN VAN GEGEVENS

Wanneer u een klantgeschiedenis of een andere tevredenheidsverklaring deelt via een weblog, chatruimte, forum of ander socialemediakanaal (het ""forum"") die/dat wordt onderhouden door Red-D-Arc of door een inhoud genererende service (de ""service"") die beschikbaar is via de website van Red-D-Arc (de ""materialen""), verleent u een niet-exclusief, wereldwijd, oneindig, rechtenvrij en onherroepelijk recht en machtigt u ons om deze materialen, inclusief de naam en het logo van ons bedrijf, te gebruiken, te communiceren, te kopiëren, aan te passen, te versturen, te verspreiden en te gebruiken in compilaties en afgeleide materialen, teneinde het forum, de service en/of het product van Red-D-Arc waarop de gedeelde gegevens betrekking hebben, op enige manier, middels enig medium of enige technologie, te publiceren en te promoten, ook wanneer dit nu nog niet bekend is of op een later moment wordt ontwikkeld. Wanneer de gegevens niet van uzelf afkomstig zijn, garandeert u dat de eigenaar van de inhoud voornoemde rechten en machtigingen aan Red-D-Arc verleent.

U garandeert dat afstand is gedaan van alle morele rechten op de materialen en dat Red-D-Arc u mag vermelden als de auteur. Voorts geeft u Red-D-Arc toestemming om contact met u op te nemen over de materialen die u hebt ingediend.

Red-D-Arc kan uw gegevens bewerken, maar dat ontslaat u niet van uw verantwoordelijk om de wettigheid van materialen te garanderen. U verklaart dat u alle vereiste rechten hebt ontvangen ten aanzien van de privacy-, imago-, reputatie- en auteursrechten, alsook van alle andere intellectueeleigendomsrechten van externe partijen.

U moet zich wellicht registreren om deel te nemen aan online discussiegroepen, chatruimten en fora van Red-D-Arc. U kunt ook een wachtwoord nodig hebben om gegevens te kunnen plaatsen. Red-D-Arc kan uw recht om inhoud in te dienen intrekken wanneer u deze voorwaarden schendt of wanneer u onjuiste, onvolledige of onwettige materialen indient.

EXPORTCONTROLE

Op de software en andere materialen die zijn gedownload van of beschikbaar worden gemaakt via onze website, kunnen wetten van toepassing zijn die het exporteren van bepaalde technische gegevens en programma's in bepaalde landen verbieden. Red-D-Arc geeft geen toestemming om dergelijke materialen te downloaden of te exporteren naar enig rechtsgebied waarin dit op grond van wetgeving is verboden.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Red-D-Arc en de verantwoordelijke personen, directieleden, medewerkers, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers van Red-D-Arc, voor zover wettelijk is toegestaan, te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle verliezen, uitgaven, schades en kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die voortkomen uit het schenden van deze voorwaarden of uit enige activiteit of enig verkeerd gedrag in relatie tot uw toegang tot en gebruik van deze website, door uzelf of door een andere persoon die dat doet via uw internetaccount, computer of apparaat.

U aanvaardt voorts dat u Red-D-Arc en alle gelieerde partijen vrijwaart van claims die voortvloeien uit de beslissingen die u neemt op basis van de informatie die op deze website staat vermeld.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Red-D-Arc, de verantwoordelijke personen, directieleden en andere partijen die zijn betrokken bij het aanmaken, ontwikkelen en leveren van deze website en de inhoud ervan, zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, hetzij directe, speciale of incidentele schade, gevolgschade, schade door boetes, morele schade of anderszins, voortkomend uit of op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van deze website, hetzij dat deze claims contractueel van aard zijn, gerelateerd zijn aan een onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid of anderszins, ook wanneer de voornoemde partijen zijn geïnformeerd over de kans op dergelijke schade.

KOPPELING NAAR EN WEBSITES VAN EXTERNE PARTIJEN

Het feit dat een externe partij een koppeling naar onze website kan plaatsen betekent niet dat deze koppeling door Red-D-Arc is toegestaan, en niet dat Red-D-Arc de betreffende koppeling sponsort, machtigt of goedkeurt, en niet dat Red-D-Arc is gelieerd aan een dergelijke website, de eigenaar van de website of de producten en diensten op die website, en niet dat Red-D-Arc toestemming heeft gegeven voor het gebruik of kopiëren door de gekoppelde website van handelsmerken, handelsnamen, logo's of andere bedrijfseigen materialen van Red-D-Arc of van de leverancier.

Onze website kan verwijzen naar websites of socialemediaplatforms die het eigendom zijn van of worden beheerd door andere bedrijven. Deze koppelingen dienen uitsluitend ter informatie en voor uw gemak, omdat ze mogelijk interessante bronnen voor u zijn. We doen daarover geen uitspraken en bieden daartoe geen garanties; wij hebben geen controle over de daarop weergegeven inhoud; en wijzen alle aansprakelijkheid af voor zover dergelijke websites of platforms intellectueeleigendomsrechten of andere rechten van externe partijen schenden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie bevatten, onvoldoende beveiligd zijn of virussen of andere items van destructieve aard bevatten.

Wanneer u klikt op een koppeling naar een externe website of wanneer u inhoud op socialemediaplatforms plaatst, doet u dat op eigen risico. Wanneer u onze website verlaat, zijn onze beleidsregels en methoden ten aanzien van privacy, beveiliging en informatiebeheer niet langer van toepassing. U dient de beleidsregels, methoden en veiligheidsmaatregelen van externe websites en socialemediaplatforms te lezen, voordat u deze websites of platforms bezoekt en voordat u informatie via deze websites en platforms verstuurt.

DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt aangeboden ""in de huidige staat"" en zonder garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, correctheid, betrouwbaarheid of anderszins. We wijzen, voor zover wettelijk is toegestaan, alle expliciete en impliciete garanties af, inclusief, maar niet uitsluitend, ten aanzien van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en/of het niet schenden van andere partijen.

Ten slotte garanderen we niet dat deze website ononderbroken of zonder fouten functioneert, dat fouten of onvolkomenheden direct worden verholpen of dat de website of server waarop de website staat vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

ALGEMEEN

We behouden ons het recht voor om de programma's, beleidsregels, producten en diensten die op deze website worden genoemd op enig moment en zonder kennisgeving te wijzigen. We behouden ons voorts het recht voor om deze voorwaarden op enig moment en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen. Controleer ze daarom regelmatig op wijzigingen. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, wordt dat uitgelegd als uw acceptatie ervan. Wanneer een voorwaarde of bepaling op deze website ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de overige voorwaarden en bepalingen.

FEEDBACK

We streven ernaar om de betrouwbaarheid van onze website en de koppelingen op de website te beschermen. Elke feedback van gebruikers is daarom welkom.

Feedback
Credit Card Icons
Airgas

Airgas, an Air Liquide company, is a leading U.S. supplier of industrial, medical and specialty gases, as well as hardgoods and related products; one of the largest U.S. suppliers of safety products; and a leading supplier of ammonia products and process chemicals.